Skapa Undersökningar med AI-assistenten

```html

Om AI-Assistenten

AI-Assistenten, driven av OpenAI, är utformad för att hjälpa dig att skapa undersökningar som inte bara är omfattande utan också anpassade till dina specifika behov och mål. Den erbjuder ett interaktivt, intuitivt och användarvänligt tillvägagångssätt till utformning av undersökningar.

På Enalyzer är vår mission att bemyndiga alla att skapa genomslagskraftiga undersökningar som driver organisatorisk förbättring. Vi inser att inte alla har expertisen att utforma en effektiv undersökning. Oerfarenhet leder ofta till förbisedda aspekter, vilket äventyrar datakvaliteten. Det är här vår AI-assistent kommer in, som erbjuder skräddarsydd vägledning vid varje steg, vilket gör processen mindre skrämmande och mycket mer effektiv.

AI-Assistenten anpassar sig till dina unika krav.

```

Aktivera AI-assistenten

Innan någon kan komma igång med AI-assistenten måste organisationsadministratörer aktivera den för hela organisationen. För att göra detta måste organisationsadministratörer:

 1. Gå till startsidan och klicka på din organisation.
 2. Klicka på inställningar i sidomenyn.
 3. Aktivera tillåt skapande av undersökningar med OpenAI. En dialogruta kommer att visas som ber dig bekräfta dina val.

Nu kan alla i organisationen skapa undersökningar med hjälp av AI-assistenten.

Skapa undersökningar med AI-assistenten

För att skapa undersökningar med AI-assistenten behöver du bara:

 1. Klicka på ikonen för undersökningsområde () och klicka ny i sidomenyn.
 2. Klicka på alternativet med AI.
 3. Du kan nu börja interagera med assistenten för att skapa din undersökning.

Indatan bestämmer kvaliteten på utdatan. Även om AI-assistenten lindrar mycket av det manuella arbetet är det viktigt att komma ihåg att otydliga eller vaga instruktioner kommer resultera i en lika otydlig undersökning. Vi rekommenderar att följa dessa bästa praxis när du skriver instruktioner:

 • Ange ditt syfte med undersökningen: Var tydlig med varför du genomför undersökningen (t.ex. för att minska personalomsättningen).
 • Beskriv dina mål: Specificera vad du önskar lära dig (t.ex. insikter om medarbetarnöjdhet gällande lön, förmåner, arbetsbelastning och kultur).
 • Kontextualisera: Låt assistenten veta vem som sänder ut undersökningen (t.ex. vi är ett företag inom pension och försäkring).
 • Var detaljerad och specifik: Ange tydligt de resultat du önskar, ju mer specifik du är, desto mer specifik kommer din undersökning att bli (t.ex. jämföra medarbetarnöjdhet efter avdelning).
 • Undvik tvetydighet: Sträva efter precision för att säkerställa att din undersökning är lika exakt.
 • Inkludera dina hypoteser: Om du har antaganden eller teorier, som att medarbetare lämnar på grund av brist på utvecklingsmöjligheter, inkludera dem för testning inom undersökningen.
 • Sök ytterligare teman eller frågor: Tveka inte att be assistenten föreslå andra avgörande teman eller frågor som är relevanta för din undersökning.
 • Identifiera blinda fläckar: Vi missar alla detaljer ibland. Be assistenten om några förslag på frågor eller teman du kan ha förbisetts för att få en mer heltäckande undersökning.
 • Bekräfta din auktoritet: Du förstår dig på din organisations sammanhang bättre än någon annan. Om du hittar några formuleringar, svarsalternativ eller skalor som inte stämmer överens med dina insikter, informera AI-assistenten för nödvändiga justeringar.
 • Pilottest: Innan du helt lanserar din undersökning, genomför alltid ett pilottest för att bedöma dess effektivitet och göra eventuella sista justeringar.

 

```html

Rättsligt och Säkerhet

Generativ AI förändrar arbetssätt och har stor potential att öka effektiviteten och möjligheterna när man arbetar med data. På Enalyzer vill vi möjliggöra för våra användare att uppnå fördelarna med generativ AI när de använder våra lösningar. Samtidigt förstår och uppskattar vi frågor och farhågor kopplade till användningen av AI. Med denna förklaring söker vi att kasta mer ljus över hur Enalyzer arbetar med AI och för att besvara de vanligaste frågorna och farhågorna gällande användning av AI i våra lösningar. 

 

Vad är AI?

Det finns ingen gemensam officiell definition av artificiell intelligens eller "AI". När vi hänvisar till AI eller generativ AI i denna förklaring och i våra villkor och policyer, refererar vi till IT-lösningar som består av en algoritm som kan "lära sig" mönster och struktur från uppsättningar av träningsdata, och baserat på detta generera ny data med liknande karaktäristik på begäran från användare. Exempel på sådan AI eller generativ AI är OpenAI:s lösning ChatGPT och Googles lösning Bard.

 

Hur används AI i Enalyzers lösningar?

När vi hanterar data från våra kunder i våra lösningar agerar vi som databehandlare. Detta innebär att vi endast behandlar kunddata i enlighet med instruktioner från våra kunder. Vi använder inte AI för att behandla kunddata om detta inte uttryckligen har godkänts av kunden. 

 

För närvarande kan våra kunder välja att aktivera användning av AI i relation till att skapa undersökningar. Kunddata som kommer att vara tillgänglig för och potentiellt behandlas med AI är typiskt sett uppmaningar till att skapa frågor i ett frågeformulär och innehåller därför troligtvis inte personuppgifter. Vi använder inte AI för att behandla kunddata på andra sätt eller i andra situationer för närvarande. 

 

Hur säkerställer vi att användarna kontrollerar användningen av AI?

Som standard använder vi inte AI för att behandla kunddata. Behandling av kunddata med AI sker endast om kunden har accepterat detta genom att aktivt aktivera AI-funktioner. Kunden kan när som helst deaktivera AI-funktioner igen för att upphöra behandlingen av kunddata med AI. 

 

Hur säkerställer vi säkerhet och skydd i relation till AI-funktionerna?

Säkerhet, skydd och kundkontroll är av yttersta vikt för Enalyzer. Av den anledningen baseras våra AI-funktioner på OpenAI:s API-plattform, under vilken OpenAI är en underleverantör som endast agerar på instruktion från kunden. För mer information om detta vänligen se AI DPA-tillägget. Vi involverar inga andra tredje parter i behandlingen av kunddata med AI.

 

Genom att använda OpenAI:s API-plattform ger vi kunderna mer kontroll över datan än vad användaren har genom att t.ex. använda de standard slutanvändarversionerna av ChatGPT och Google Bard. I de standard slutanvändarversionerna är AI-tjänsteleverantören berättigad att använda in- och utdatan för sina egna syften, t.ex. för att förbättra AI:n. Detta är inte fallet med in- och utdatan som genereras när man använder OpenAI:s API-plattform. OpenAI har givit ett antal specifika väsentliga åtaganden för API-plattformen, inklusive att OpenAI avstår från att använda in- och utdatan (data) för att träna AI:n, och att rättigheterna till kundens in- och utdata (data) ägs av kunden. Du kan läsa mer om OpenAI:s särskilda åtaganden för ChatCPT Enterprise och API-plattformen här.

 

Trots att OpenAI:s tjänster endast har erbjudits under en begränsad tid har OpenAI redan uppnått ett antal av de erkända marknadsstandarderna för säkerhetscertifieringar, inklusive SOC 2 och SOC 3. Mer information finns tillgänglig på OpenAI:s tillits portal

 

OpenAI är ett dotterbolag till Microsoft, som har integrerat OpenAI:s erbjudanden i sina egna lösningar och fungerar som molnleverantör för OpenAI. 

```

Var denna artikel till hjälp?

4 av 5 tyckte detta var till hjälp